Säännöt

Hakovirran metsästysseura r.y.
-nimisen metsästysyhdistyksen SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Hakovirran
metsästysseura r.y. ja kotipaikka Sulkavan kunta. Yhdistys kuuluu
jäsenenä Suomen metsästäjäliiton Suur-Savon piiriin.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa alueellaan metsästystä, riistanhoitoa, luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys:

1. hankkii itselleen jäsenmäärään
nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä
huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja
voimassapitämisestä;


2. edistää ja valvoo metästyslain
ja hyvien metsästystapojen noudattamista;


3. verottaa riistaa kannan kulloinkin
sallimissa rajoissa


4. riistakannan lisäämiseksi


- voidaan parantaa riistan
elinympäristöä


- järjestää ruokintaa


- vähentää riistalle vahinkoa
tuottavia eläimiä


- suorittaa riistanistutuksia


- huolehtia tarpeellisten rauhoitusten
aikaansaamisesta ja metsästyksen ja riistanhoidon
edellyttämästä luonnonsuojelusta


5. harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä
metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa
jäsenistönsä ja maanomistajien keskuudessa;


6. edistää puhdasrotuisten
metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;


7. kehittää jäsenistönsä
keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää
metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus ja
kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella
luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumaradan.


4 §

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne
hyvämaineiset henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä
näiden sääntöjen 10 §:n 12 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi
hyväksytään

Jäsen on velvollinen noudattamaan
metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen
sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen
liittyesään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä
vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous
vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään lueteloa
kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista
riistahavainnoistaan vuosittain ja tarvittaessa ilmoituksen
yhdistyksen johtokunnalle.


5 §

Yhdistyksen jäseniä ovat:

1. maanomistajajäsen, joka luovuttaa
omistamansa maa-alueen korvausta vastaan tai korvauksetta
yhdistyksen metsästys- ja riistanhoitoalueeksi. Johtokunta voi hänet
vapauttaa liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisesta, jos
edellämainittu alue on vähintään ______ ha.


2. varsinainen jäsen, joka suorittaa
yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun


3. kannattajajäsen, joka suorittaa
yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, mutta ei
metsästä yhdistyksen alueella.


Varsinainen jäsen valitaan ensin
kolmeksi koevuodeksi. Koevuosien aikana jäsenellä on samat oikeudet
ja velvollisuudet kuin muilla varsinaisilla jäsenillä.


Aikaisempien sääntöjen mukaan
hyväksyttyjen jäsenten oikeudet pysyvät ennallaan.

6 §

Yhdistyksen toiminnassa erityisesti
ansioitunut jäsen voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen
vuosikokouksessa kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi, jolloin hän
vapautuu jäsenmaksun suorittamisesta yhdistykselle

7 §

Jäsen, joka rikkoo
metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen
kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä
päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi
yhdistyksen kokous erottaa, milloin vähintään 2/3 läsnäolevista
yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla
tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa
yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen
siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa
kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään
yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi
alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun
viimeisenä päivänä.

Yhdistys edustaa ja sen asioita hoitaa
sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi
kerrallaan valitsema johtokunta, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu
yhdeksän jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja
rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä on
saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni
paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään
kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille,
joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään viisi (5)
päivää ennen kokousta.


9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat
vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin
kokouksiin vähintään 8 vrk ennen kokousta jokaiselle jäsenelle
kirjallisesti lähetetyllä kokouskutsulla tai Sulkava- nimisessä
sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella tai
pylväsilmoituksilla.


10 §

Vuosikokous pidetään tammikuun aikana

ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja
sihteeri;

2. todetaan kokouksen laillisuus;

3. valitaan kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa;

4. esitetään johtokunnan laatima
toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;

5. esitetään tilikertomus ja
tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta sekä päätetään
tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

6. päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle;

7. toimitetaan johtokunnan
puheenjohtajan ja jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja kahden
varamiehen vaali;

8. vahvistetaan toiminta- ja
riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten;

9. hyväksytään toimikauden
varainkäyttösuunnitelma;

10. määrätään yhdistyksen
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus erikseen varsinaisten jäsenten,
kannattajajäsenten ja tarvittaessa maanomistajajäsenten osalta;

11. valitaan tarpeelliset jaostot;

12. toimitetaan uusien jäsenten
vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevasta yhdistyksen jäsenistä
on oltava hyväksymisen kannalla;

13. päätetään kokouskutsutavasta
sääntöjen 9 § rajoissa;

14. käsitellään muut johtokunnan tai
yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

15. päätetään Suomen
metsästäjäliiton Suur-Savon piirille ja toimialueen
riistanhoitoyhdistyksille tehtävistä esityksistä

16. käsitellään muut mahdollisesti
esille tulevat asiat, joita ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä


11 §

Kesäkokous pidetään elokuun aikana
ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta
harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä
olevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista
rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa
voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsuissa mainituissa
asioissa.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous
pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt,
milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään
1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on
pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokouskutsusta on voimassa, mitä 9 §:ssä on määrätty.

13 §

Jäsenten oikeudesta ottaa mukaansa
yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä
ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista
määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä
metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

14 §

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetusta riistanhoitotyöstä sekä muusta
toiminnasta

15 §

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä
toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton
Suur-Savon piirin kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista
toimihenkilömuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästä ja
tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistykselle ja Suomen
Metsästäjäliiton Suur-Savon piirille.


16 §

Näitten sääntöjen muuttamisesta ja
yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös on, ollakseen pätevä,
tehtävä yhdistyksen kokouksessa, jonka kutsussa on mainittu
sääntöjen muuttamisen tai purkamisen tulevan kokousessa
käsiteltäväksi, sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt
ja sitä on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista
äänistä


17 §


Jos yhdistys puretaan, käytetään sen
jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle ja sen
liiton piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.18 §

Muuten noudatettakoon, mitä
yhdistyslaissa säädetään.Säännöt on hyväksytty Hakovirran
metsästysseura r.y.:n vuosikokouksessa 22.1.1984